چارت سازمانی

چارت سازمانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی

-
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
- معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی
-رئیس گروه امور بازرگانی،صنایع و معادن
-رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی
-کارشناس هماهنگی و پیگیری
-کارشناس هماهنگی امور اقتصادی
- کارشناس اقتصاد کشاورزی
- کارشناس هماهنگی امور بازرگانی
- کارشناس هماهنگی امور صنایع و معادن