معرفی مدیر کل

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی: جناب آقای علیرضا مقیمیان