شرح وظایف دفتر

شرح وظایف دفتر:

1- نظارت و پیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان و هماهنگی جهت ابلاغ دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در حوزه  مذکور.
2- انجام هماهنگی لازم در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن استان ، شهرک‌های صنعتی و خوشه‌های صنعتی وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان .
3- پیگیری برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی .
4- هماهنگی و بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی وموسسات مالی و اعتباری و بیمه‌های دولتی دارای مجوز .
5- هماهنگي و نظارت برفرآيند تهيه و توزيع كالا و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار استان .
6- اعمال كنترل لازم و بررسي مسائل و مشكلات مرتبط با زنجيره هاي تامين و توزيع كالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي.
7- شركت در جلسات مربوط به امور اقتصادي و توسعه منطقه اي (كميسيون ها، شوراها، ستادها، كارگروهها و كميته ها و زير مجموعه هاي آنان
8- بررسي و شناسايي امكانات و توانمنديهاي استان در زمينه‌كشاورزي، دامپروري، صنعتي، خدماتي و نظاير آن به‌منظورتوسعه‌و پيشبرد برنامه‌هاي كشاورزي و دامپروري و صنعتي و بازرگاني استان و ارائه‌پيشنهاد و راه‌حل‌هاي مناسب به واحدهاي استاني ‌دستگاه‌هاي اجرائي و انجام پيگيري‌هاي لازم براي رفع نارسائي‌ها مشكلات و مسائل آنان.
9- نظارت ، شناسايي و پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي – صنعتي
10- نظارت عاليه براجراي مصوبات ستاد راهبردي و مديريت اقتصاد مقاومتي در استان.