همکاران دفتر

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست
1 علیرضا مقیمیان سرپرست و معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی
2   کارشناس هماهنگی و پیگیری (رئیس دفتر)
3 محمد رضا شریفی گرم دره رئیس گروه امور بازرگانی،صنایع و معادن
4 شراره زارعان رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی
5 مرضیه جلیل پور کارشناس هماهنگی امور اقتصادی
6 فاطمه دوستی کارشناس هماهنگی امور بازرگانی
7 قاسم بهرامی سامانی کارشناس اقتصاد کشاورزی
8 سید سبحان جزایری کارشناس اقتصادی و بازرگانی